آیا با وجود نصب كیسه برروی استوما احتمال نشت بو وجود خواهد داشت ؟

در طراحی انواع كیسه قابلیت  كنترل بو Odor proof   درنظر گرفته شده است. البته میزان بوی خروجی ارتباط مستقیم با نوع استومای شما و نوع غذایی كه می خورید دارد. محصولات فراوانی وجود دارد كه میتوانید به صورت دهانی و یا داخل كیسه استومی مصرف نمائید بعضی از افراد مایل به استفاده از خوش بو كننده هوا قبل از تخلیه كیسه خود هستند.

فرم جستجو