آیا راه صحیح جهت تخلیه كیسه بدون ایجاد آلودگی وجود دارد؟ آیا راه صحیح جهت تخلیه كیسه بدون ایجاد آلودگی وجود دارد؟

یكی از این روشها بدین ترتیب است كه میتوانید بعد از نشستن بر روی توالت فرنگی كیسه را از بین دو پای خودرد كرده و محتویات را تخلیه نمود.

فرم جستجو