اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1-نامگذاری

این انجمن به نام “انجمن بیماران استومی” ثبت شده و با عنوان “انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی(زخم و بی اختیاری)استومی ” نیز خوانده می شود.

 

ماده 2-فعالیت

فعالیت انجمن غیر سیاسی، غیر انتفاعی، و غیر دولتی بوده، و در موضوع اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3-هدف اصلی

هدف اصلی انجمن کمک به بیمارانی است که استومی دارند.

ماده 4-آدرس

دفتر مرکزی انجمن در خیابان فاطمی- خیابان چهارم(روبروی وزارت کشور)- کوچه اسمعیل زاده علیشاه- پلاک6 قرار دارد.

ماده 5-تابعیت

انجمن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند.

ماده 6-مدت فعالیت

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7- دارایی

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ده میلیون ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما” پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده 8-هیات موسس

هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن اقدام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9-اهداف انجمن

اهداف انجمن عبارتند از:

 • ایجاد باشگاهی جهت گردهمایی بیماران استومی و مرکزیتی برای سایر اهداف انجمن به معنای کانونی که راهنمای امیدها و موجب امیدواری آنها باشد.
 • کمک به خودآموزی بیماران از جنبه های عملی و علمی و بهداشتی و درمانی و مراقبتهای ویژه پزشکی بیماران و حل مشکلات شرعی ناشی از این بیماری .
 • کوشش برای دسترسی به داروها و لوازم اختصاصی پزشکی این بیماران و کوشش برای ساخت و تهیه آنها در ایران.
 • ارتقای سطح آگاهی ، اطلاعات و روحیه بیماران با گردهمائی و ارتباط بین آنها در انجمن و کاهش نگرانیهای آینده آنها از نظر شخصی، خانوادگی و محیطی.
 • ارتباط تخصصی (عضویت) با سایر انجمنهای پزشکی داخل و خارج از کشور برای آگاهی از پیشرفتهای نوین و بکارگیری آنها برای راحتی و آسایش بیماران.
 • به وجود آوردن زیر شاخه ای از پرستاری، تکنسین، و کمک رسانان پزشکی که بتوانند متناسب با تعداد بیماران و نیاز آنها تعلیم یافته و گسترش پیدا کنند، و به رسمیت شناساندن آنها در جامعه پزشکی و وزارت بهداشت، درمان پزشکی.
 • ایجاد نشریات انجمن برای بالابردن آگاهی علمی پزشکان، پرستاران، تکنسین ها، کمک رسانان، و بیماران.
 • مورد قبول و پذیرش قرار دادن مساله و مشکل استومی و روشن کردن ذهنیت جامعه برای سلامت و سالم زیستن بیماران و رفع مشکلات سنتی آنها.
 • پشتیبانی مالی، داروئی، رفاهی و وسایل مورد نیاز بیماران کم بضاعت.
 • پوشش دادن تمام بیماران استومی در سطح کشور.
 • جذب کمکهای مردمی، اعانات، وقف و وصایا، حق عضویت و یا کمکهای مراجع دولتی و غیره.
 • تصویب و اجرای طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد برای کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط.

ماده 10- اعضاء انجمن

عضو اصلی: اعضا اصلی انجمن که دارای حق رای می باشند عبارتند از اعضاء هیات امنا و اعضاء هیات مدیره.

عضو وابسته: اعضا وابسته عبارتند از کلیه افرادی که تحت عنوان بیمار از خدمات انجمن استفاده می کنند و فاقد امتیاز رای دادن هستند.

فصل دوم: ساختار

ماده 11

ارکان انجمن عبارتند از 1- مجمع عمومی مرکب از هیات امنا 2- هیات مدیره 3- مدیر عامل 4- بازرس

ماده 12

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

 • انجام اقدامات اولیه برای تاسیس
 • تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن

تبصره1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف به علاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 13

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء هیات امنا می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 14

مجمع عمومی عادی مرکب از اعضاء هیات امنا حداقل سالی یکبار تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء هیات امنا- در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 ورز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید- تشکیل می گردد.

تبصره 3- دعوت از هیات امنا برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و یا با دعوت کتبی صورت پذیرد. ” دعوت به طریق نامه سفارشی انجام می شود.”

تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی عادی:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل)
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)
 • تعیین خط مشی کلی انجمن
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
 • ترازنامه و بودجه انجمن
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 • عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان
 • تعیین حق عضویت برای اعضای هیات امنا و اعضای وابسته
 • تصویب انتشار نشریه

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
 • با درخواست یک پنجم اعضای هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 • تصویب تغییرات اساسنامه
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال
 • تغییر در میزان سرمایه
 • انحلال قبل از موعد
 • هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 18

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره1- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند که با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره 2- رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره 3- مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

هیات مدیره:

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از 3 تا 5 نفر عضو اصلی و 1 تا 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3- دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

” با صدور نامه سفارشی”

ماده 20

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس ،عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرس به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی هیات امناء حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیماده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء هیات امنا خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره 1- هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره 2- مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره3- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره 4- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23

هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 24

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن درچارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیات مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید به طریق نامه کتبی و سفارشی دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا صدور دعوتنامه کتبی باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء هیات امناء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره 2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا هر مبلغ بدون تصویب مجمع عمومی رأسا” اقدام نماید.

ماده 25

انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 26

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

 • کسانی که به علت ارتکاب به جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا”و یا بعضا” محروم شده باشند.
 • مدیران و مدیرعامل انجمن.
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
 • همسر اشخاص مذکور در بند 2.

ماده 27

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
 • مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 • گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

5-سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 28

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29

هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 30

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره 1- عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره2- دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 31

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای و مسئولیتهای ذیل می باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره.
 • نگهداری دارایی ، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه.
 • اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.
 • تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی.
 • تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره.
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی.
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره.
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 32

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 33

بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.

ت) حق عضویت برقراری جهت اعضائ هیات امنا و اعضای وابسته.

ماده 34

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرائی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره 1- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب و یا سپرده های بانکی نگهداری کند.

تبصره2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می شود و به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد،مدیرعاملی در زمان غیبت میتواند اختیارات خود را به یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره تفویض نماید.

تبصره4- مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 35

هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی مرکب از هیات امناء رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده 36

هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 37

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده 38

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیان موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی انجمن را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره2- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده 39

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده40

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.