استومای من بعضی اوقات دچار خونریزی میشود . آیا این مساله خطرناك است؟

ازآنجائیكه مویرگها ی خونی  استوما بسیار نزدیك به سطح بافت استوما می باشد استوما به راحتی درلمس دچار خونریزی خواهد شد . این موضوع امر طبیعی بوده و خونریزی درطول مدت كوتاهی بند خواهد امد. اگر خونریزی طولانی شده و یا در ارتباط با این موضوع نگران می باشید با پرستار مراقبت از استومی خود مشورت نمائید.

فرم جستجو