اعضای هیات امنای انجمن خیریه استومی

دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار تهران

دکتر مسلم بهادری

پاتولوژیست

دکتر حسن نوری

جراح عمومی

دکتر محمد وفائی

جراح کولون و رکتوم

سید عبدالله قرشی

حسابرس رسمی دادگستری

دکتر سهراب شیبانی

جراح عمومی و رئیس بیمارستان مهر

دکتر هادی منافی

جراح عمومی و عضو هیئت مدیره بیمارستان مهر

پروفسور محمود لطفی

جراح عمومی

دکتر عباس شیبانی

عضو هیات مدیره بنیاد فرهنگی حضرت مهدی

دکتر رسول عزیزی

جراح کولون و رکتوم و رئیس انجمن کولوپروکتولوژی