درباره چه موضوعی و تا چه حد و با چه كسی می توانم راجع به جراحی اخیرم صحبت نمایم ؟

در وهله اول این موضوع را مد نظر داشته باشید كه درباره نوع جراحی ، ماهیت آن و سایر مطالب تنها با كسی مشورت نمائید كه دانستن این موضوع می تواند به آنها در یاری رساندن به شما كمك نماید . این افراد شامل همسر و شریك زندگی شما ، افراد موثر و مهم در زندگی شما مانند فرزند ، پدر و مادر ، خواهر و برادر، و همچنین مراكز مراقبت درمانی و یا افرادی كه در مراقبت از شما نقش  خواهند داشت. در بسیاری از موادر افراد عادی هرگز راجع به استومای شما نخواهند دانست مگر انكه شخصا” راجع به استومای خود به آنها گفته باشید. یا ممكن است با رئیس ، همكاران و دیگر افراد تنها به اینكه جراحی شكمی داشته اید اشاره نمائید.

فرم جستجو