عوارض استوما

* زخم استوما:
1- پيدا كردن علت
2- آموزش دقيق بيمار
3- كيسه مناسب
4- پكتين و ژلاتين روي دهانه لحاظ صبح و شب
* Retraction
1- كيسه محدب
2-استفاده از خمير و seal

*تنگي استوما:
1- محافظت پوست
2- استفاده از ملين
3- ديلاتاسيون دوره اي توسط جراح
4- عمل جراحي

* پرولاپس استوما:
1- بيمار به پشت بخوابد
2-اگر جا رفت پس از استفاده از كمربند مخصوص كششي اقدام خاصي لازم نيست
3- در مورد كولستومي دائمي عمل جراحي ضروري است

* فتق استوما:
1- آموزش به بيمار در مورد نصب وسايل جديد
2- استفاده از كريت مخصوص
3- كيسه قابل انعطاف و محافظ پوست
4- استفاده از ميني ها
5- عمل جراحي

* گرانولوم:
1- نيترات نقره
2-سوزاندن ضايعه
3- كيسه بزرگتر
4-پكتين ژلاتين
5- برداشتن و سوزاندن سنج
6- برداشتن بخيه ها از سنج گرانول

* ادم:
1- پيگيري علت ايجاد عارضه و رفع ان است
1- تنگي كيسه و فشار روي استوما
2-خوردن مواد محرك و تند
3-عود بيماري زمينه اي (كوليت- آنتريت)
4-حساسيت غذائي
5-تروما هنگام نصب كيسه
6-شستشو با اب خيلي گرم
7-احتباس اب در بدن (بيماري كليوي- قلبي)
8- پرولاپس پنهاني
* واريس استوما :
1- كوتري يا نيترات نقره
2-آگاهي به بيمار كه هيچ ترومائي وارد نمي شود
* درماتيت تماس :
1-كشف علت
2-تعويض محصول
3-عدم استفاده از مواد اضافي
*نوليكوسيت:
1- شستشو با اب و صابون
2-شيو موهاي اطراف پوست
3- تعويض مرتب كيسه
4- پاك كردن اطراف استوما با بتادين
5-خشك كردن و چسباندن كيسه
* Maceration:
1- كيسه مناسب بريده شود
2-زودتر تعويض گردد
3-از چسب پايه محدب استفاده گردد
*Denudement:
1- ليدوكائين
2- مواد حاوي الكل paste,sealant
3-پكتين ژلاتين
4- دقت در برش كيسه ها تا خوب چسبيده شود
* عفونت باكتريايي:
1- شستشو با بتادين
2-مصرف هيدرو كلوئيد
* عفونت قارچي:
1- پودر موضعي نيستاتين
2-كيسه قالب تخليه يا دو تكه
3-چسب پايه هيدروكلوئيد
4-هفته اي يك يا دوبار تعويض كيسه
* پسوريازيس:
 1- كيسه قابل تخليه
2-چسب پايه هيدروكلوئيد
3-پكتين ژلاتين
4- توصيه جهت مراجعه به متخصص پوست
* ضايعات زگيلي كاذب :
1- جراحي
2-سوراخ كيسه مناسب بريده شود
3- چسب پايه محدب
* زخم فشاري:
1-چسب پايه هيدرو كلوئيد
2- آموزش به بيمار
* هيدروزيس:
1- استفاده از اسپري هاي ضد عرق
2- الكل 95%
3-محلول 15%هيدروكسي كلرايد آلومينيم
4- تعويض روزانه كيسه
* نشت اطراف استوما:
1- بيمار چند بار كيسه را تعويض نمايد
2-كنترل محل چين هاي پوستي
3- فشار كمربند موجب نشت شده باشد
4- حساسيت بيمار به نوع خاصي از كيسه ها
5-توجه به گيره كيسه
6-پر بودن بيش از اندازه كيسه
7- گيركردن مدفوع سفت و نشت مواد براي با روغن بچه داخل كيسه را چرب نمايد
8- طولاني بودن فاصله تعويض
9- زود به زود تعويض كردن كيسه
10- استفاده از نوع غلط كيسه
11-افزايش وزن بيمار
12- لاغر شدن بيمار
13-فرورفتگي استوما به مرور زمان
14-به دليل ايجاد فتق
فرم جستجو