واژه نامه و مقالات

4. یوروستومی (Urostomy)

شیوه جراحی است که در آن مسیر جریان ادرار به جای ورود به مثانه به یک استوما هدایت می شود . این استوما با استفاده از بخش کوچکی از روده کوچک و یا میزنای ساخته می شود . شایع ترین علت این امر سرطان مثانه است.

3. ایلئوستومی (Ileostomy)

روش جراحی است که دهانه از ایلیوم یا روده کوچک به سطح پوست باز می شود . در این حالت بدلیل برداشتن روده بزرگ و هضم ناقص ، مواد دفعی خارج شده از استوما بسیار شل است و ممکن است پوست اطراف استوما تحت تأثیر آنزیمهای فراوان موجود در مواد دفعی مورد تحریک شدید قرار گیرد .

2. کلستومی (Colostomy)

نوعی عمل جراحی است که بخشی از روده بزرگ به سطح پوست باز می شود و بسته به محل ایجاد شدۀ استوما ، نوع و چگونگی مدفوع تغییر می کند . اگر استوما در کولون نزولی ایجاد شود مدفوع حالت نیمه جامد و خمیری دارد . در کولون عرضی مدفوع شل و در کولون صعودی مدفوع حالت آبکی دارد .

1. استوما (stoma)چیست ؟

کلمه استومی (stomy) از لغت یونانی استوما گرفته شده است که به معنای دهان است . در بعضی از بیماران به دلیل بیماری و یا جراحت مسیر خروجی مدفوع یا ادرار مسدود می گردد . در چنین مواردی ایجاد یک مجرا یا دهانه برای خروج مواد دفعی امری ضروری است . این دهانه که از طریق عمل جراحی بر روی پوست شکم ایجاد می شود استوما نام دارد . در چنین وضعیتی بدلیل عدم وجود اعصاب حسی عمل دفع و خروج گاز کاملاً غیرارادی است . بدین ترتیب فرد بنا بر نوع استومای خود نیاز به استفاده از کیسه های خاصی دارد . بطور معمول استوما شکل برجسته دارد ولی در بعضی موارد بصورت همسطح یا فرورفته است . انواع رایج استوما عبارتند از :
کلستومی – ایلئوستومی – یوروستومی