چهار دوره کلاس آموزشی استومی، زخم و بی اختیاری

با امتیاز آموزش مداوم برگزار شده و در هر دوره حدود 30 پرستار شرکت داشته اند

فرم جستجو