چه مدت زمانی می توانم یك كیسه را استفاده و سپس تعویض نمایم؟

دوام و چسبندگی انواع كیسه متفاوت بوده و بین 7-3 روز قابل  انتظار می باشد . نكته مهم و اساسی آن است كه از تعویضهای  مكرر و متوالی اكیدا” خودداری نمائید . از طرفی استفاده طولانی مدت از یك  كیسه باعث پوسیدگی آن خواهد شد. بعد از گذشت چندین ماه میزان دوام و زمان تعویض كیسه برای هر فرد مشخص خواهد بود.

فرم جستجو