چه چیزهایی می توانم بخورم ؟ از چه مواد غذائی پرهیز كنم ؟ آیا تغییر در رژیم غذایی گذشته ام ضروری است؟

در بعضی موارد تغییر و اصلاح رژیم غذایی ضروری به نظر می رسد . محدودیتهای رژیم غذایی به میزان زیادی فردی و اختصاصی میباشد. استومیت های دارای ایلئوستومی از مصرف غذاهایی با قابل یت جذب كم و یا دانه های ریز خوراكی اجتنآب  ورزند . ذرت ، نارگیل ، قارچ ، اجیل ، میوه ها ی خام و یا خشك و بعضی از سبزیجات و موادی كه احتمال ایجاد انسداد و مشكلات پس از آن را دارند. نوشیدن حجم آب  زیاد و خوب جویدن غذا نقش مهم و اساسی دارد.

فرم جستجو