گزارش از گردهمایی استومیت ها

پس از چندین ماه وقفه، گردهمایی استومیتهای انجمن روز یکشنبه 17/3/94 با حضور آقای دکتر درخشانی در انجمن تشکیل گردید.

آقای دکتر درخشانی به عنوان قائم مقام مدیرعامل انجمن در بین بیماران حاضر شده و با آنان گفتگویی صمیمانه داشتند و مقرر گردید از این پس جلسات روزهای شنبه به روزهای یکشنبه منتقل شود تا اگر بیماران مساله خاصی داشتند بتوانند با آقای دکتر در میان بگذارند.

در این جلسه همچنین واحد خیرین انجمن هم حضور داشتند و مختصری در خصوص فعالیتهای قبلی و کارهای جدیدی که در شرف اقدام است، توضیح دادند. همچنین خانم حکیمی عزیز یکی از استومیتهای خیر و فعال انجمن چند دقیقه ای برای استومیتها صحبت کردند.

پس از آن خانم دکتر عزیزی روانشناس انجمن که چندین سال است با انجمن همکاری خیرخواهانه و صمیمی دارند، طبق روال گذشته با استومیتها صحبت کرده و برنامه ریزی جلسات آتی را مرور و هماهنگ کردند.

فرم جستجو