اسامی هیات مدیره انجمن خیریه استومی

دکتر محمد وفائی : مدیرعامل

مریم سرلک: عضو اصلی

سیدعبدالله قریشی: خزانه دار ، عضو اصلی

دکتر هادی منافی: رئیس هیات مدیره

دکتر رسول عزیزی : عضو علی البدل

سعبد لقائیان: بازرس اصلی

دکتر فخرالسادات انارکی : نایب رئیس ، عضو اصلی

مهندس مصطفی سهیلی: عضو علی البدل

پروین مینائی: بازرس علی البدل