اطلاعیه - تغییر آزمایشی ساعت کاری انجمن

بسه تعالی

بنا به درخواست بیماران ساعت کاری انجمن به طور آزمایشی از تاریخ 95/8/17 به مدت دوهفته از ساعت 7 الی 14:30 و پنجشنبه ها 7 الی 12:30 می باشد.