آیا امكان بازگشت به شغل قبلی و از سرگیری فعالیتهای گذشته پس از جراحی و بهبود نهائی برای من وجود خواهد داشت؟ آیا امكان بازگشت به شغل قبلی و از سرگیری فعالیتهای گذشته پس از جراحی و بهبود نهائی برای من وجود خواهد داشت؟

بله . به طور معمول پس از جراحی كم كم می توانید فعالیت های روزانه خودرا از سر بگیرید. اصل مهم و اساسی آن است كه استومای شما نباید زندگی عادی و روزمره شما را محدود كرده و تحت تاثیر قرار دهد بلكه شما باید بتوانید استومای خودرا تحت كنترل و اختیار قرار دهید.

فرم جستجو