از كدام مركز و یا داروخانه می توانم كیسه ها و وسایل مصرفی خودرا تهیه كنم ؟

شما  میتوانید لیست مراكز و داروخانه هائی را كه می توانید ازطریق آنها محصولات و وسایل مصرفی مورد نیاز خودرا تهیه فرمائید از طریق انجمن استومی ایران دریافت نمائید.

فرم جستجو