اسامی هیات مدیره انجمن خیریه استومی

سیدعبدالله قریشی: خزانه دار

مهندس مصطفی سهیلی: عضو علی البدل

دکتر محمد وفائی : مدیرعامل

مریم سرلک: عضو اصلی

سعید لقائیان: بازرس اصلی

دکتر هادی منافی: رئیس هیات مدیره

دکتر رسول عزیزی : عضو اصلی

دکتر مهدی عالم رجبی: عضو علی البدل