استومای من به نظر بزرگ می رسد . آیا همیشه به همین اندازه خواهد ماند؟

سایز كلستومی از سایز ایلئوستومی بزرگتر است و سایز یوروستومی از هر دوی آنها كوچكتر است. در چند ماه آب تدایی پس از جراحی به تدریج استوما جمع تر شده و اندازه آن كوچكتر خواهد شد . نكته قآبل توجه و مهم آن است كه با در نظر گرفتن این موضوع متناسب بودن سایز سوراخ كیسه با سایز استوما را مد نظر داشته باشید .

فرم جستجو