اگر در ارتباط با نحوه استفاده از كیسه یا كاركرد استوما مشكلی بروز نماید به چه كسی می توانم مشورت نمایم ؟

در این گونه بهترین فرد جهت مشاوره پرستارمراقبت از استومی شما و یا افردای می باشند كه در ارتباط با مراقبت از استومی اموزش دیده اند در صورتی كه اعتقاد دارید مشكل شما نیاز به درمان داروئی دارد حتما” با پزشك معالج خود تماس بگیرید.

فرم جستجو