در شبانه روز چند بار باید كیسه خودرا تخلیه نمایم ؟ در شبانه روز چند بار باید كیسه خودرا تخلیه نمایم ؟

حجم مواد دفعی از راه استوما بسته به نوع استومای شما ، آنچه  كه شما میل می نمائید و سرعت عبور مواد غذایی از سیستم گوارش شما دارد . بیشتر استومیت ها دو تا شش بار در روز كیسه خودرا تخلیه می نمایند. افراد دارای ایلئوستومی بیشتر از استومیت ها ی كلستومی دار و افرادی كه یوروستومی دارند خیلی بیشتر از هر دو گروه فوق نیاز به تعویض كیسه دارند.

فرم جستجو