کلوستومی دختر بچه 5ساله

کلوستومی دختر بچه 5ساله -عضو انجمن استومی به دلیل توده شکم ولگن کلستومی شده است.

فرم جستجو