كیسه هایی را كه در بیمارستان بعد از جراحی برای من استفاده میشد بسیار بلند و بزرگ بود . آیا من همیشه باید همین سایز كیسه را مصرف كنم ؟

بلافاصله پس از جراحی ، مواد دفعی نسبت به ماههای بعد بیشتر می باشد . بنابراین سایز كیسه بزرگ و بلند خواهد بود . پس از آن می توان از كیسه های استومی درانواع ، اشكال و سایزهای مختلف استفاده نمود.

فرم جستجو