مقاله علمی یکی از بیماران

آخرين اخبار درباره سرطان از بیمارستان جان ھاپکینز
١) ھر شخص داراي سلول ھاي سرطاني در بدن خود است .اين سلول ھاي سرطاني درآزمايشھاي استاندارد خود را نشان نمي دھند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزايش يابند .زماني که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي کنند که ديگر در بدن آنھا سلول سرطاني وجود ندارد ، اين حالت فقط بدان معناست که آزمايشھا ديگر قادر به رديابي و پیدا کردن سلولھاي سرطاني نیست زيرا آن سلول ھا به مقدار قابل رد يابي شدن در بدن وجود ندارند

٢) سلولھاي سرطاني بین شش تا ده مرتبه در دوره زندگي يک انسان پیدا مي شوند

٣) زماني که سیستم ايمني انسان قوي باشد سلولھاي سرطاني از بین مي روند و از ايجاد تومور سرطاني جلوگیري مي شود

۴) زماني که شخص بیماري سرطان دارد نشانه آنست که وي داراي کاستیھاي تغذيه اي شده است . اين کاستي ممکن است منشاء ژنتیک ، محیطي ، غذا ھا و عواملي درشیوه زندگي باشد

۵) براي غلبه بر کاستي ھاي متعدد تغذيه اي ، تغییر در رژيم غذايي شامل اضافه کردن بعضي مخلفات غذا يي ، سیستم ايمني بدن را تقويت مي کند
۶) شیمي درماني ضمن آنکه باعث مسموم کردن فوري سلول ھاي سرطان است که سريع رشد مي کند ، سلول ھاي سالم بدن درمغز استخوان و ديواره روده ھا و غیره را که سريع رشد مي کند نیز از بین مي برد و مي تواند سبب ضايعه عضو بدن مثل کبد ، کلیه ھا و قلب و ريه ھا و غیره شود
٧) پرتوگیري ضمن آنگه سلولھاي سرطاني را نابود مي کند سلولھاي سالم را نیز مي سوزاند،(ضايع مي کند ) و باعث تخريب آنھا مي شود
٨) درمان اولیه با شیمي درماني و پرتو درماني غالبا اندازه تومور را کاھش مي دھد . بااينوصف شیمي درماني و پرتودرماني درازمدت به نابودي بیشتر تومور منتج نمي شود
٩) زماني که بدن تحت تاثیر مسمو میت ناشي از شیمي درماني و پرتودرماني قرار مي گیرد سیستم ايمني در معرض خطر و نابودي واقع مي شود بنا بر اين شخص ممکن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتھا و پیچیدگیھاي ناشي از آن از دست بدھد .
١٠ ) شیمي درماني و پرتو درماني مي تواند باعث جھش ژنتیکي سلولھاي سرطاني گردد و مقاوم و پايدار شود ونابود کردن آن مشکل خواھد شد جراحي مي تواند باعث گسترش سلولھاي سرطاني به ديگر نقاط بدن شود .
١١ ) يک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولھاي سرطاني است .. عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نیاز سلول براي جلوگیري از افزايش و چند بر ابر شدن تعداد سلولھا است

سلولھاي سرطاني از چه موادي تغذيه مي شوند؟

الف – قند تغذيه کننده سرطان است. با قطع مصرف قند يک عامل مھم تامین غذا براي سلولھاي سرطاني قطع مي شود . جانشین ھاي قند نظیر NutraSweet ،Equal ،Spoonful و غیره با Aspartame ساخته مي شود و زيان آوراست. يک جانشین طبیعي بھتر عسل مانوکا يا ملاس ناشي از قند سازي است لیکن مقدار مصرف آن بايد بسیار اندک باشد . نمک سفره داراي افزودني شیمیايي است که رنگ آنرا سفید کند.. جانشین بھتر نمک سفره نمک حاصل از آب دريا و يا Brag’s aminos. است
ب – شیر باعث مي شود که بدن بخصوص در سیستم گوارش (معده و روده ھا ) مخاط درست کند. سرطان ا ز مخاط تغذيه مي کند . با قطع مصرف شیر و جانشین کردن آن با شیر سويا سلولھاي سرطاني در برابر بي تغذيگي قرار مي گیرند
پ – سلولھاي سرطاني در محیط اسیدي مقاوم و پايدار مي شوند. رژيم مبتني بر گوشت قرمزاسیدي مي شود و بھترين آنست که ماھي خورده شود و بجاي مصرف گوشت گاو و خوک مقدارکمي گوشت جوجه مرجح است. گوشت قرمز ھمچنین محتوي آنتي بیوتیک ھاي دامي ، ھرمون ھاي رشد و انگل است که تماما بخصوص براي اشخاص مبتلا به سرطان آسیب رسان
است
ت – رژيم با 80 % سبزيجات تازه و آب میوه و بنشن ، دانه ھاي نباتي ، آجیل ھا و مقداري میوه بدن را در محیط قلیايي قرار مي دھد. ازغذاھاي پخته شده شامل بنشن ،حدود 20 % مي تواند به بدن برسد . آنزيم ھاي زنده در آب سبزيجات تازه به آساني جذب مي شود و ظرف 15 دقیقه به سطوح سلولي مي رسد تا سلولھاي سالم را رشد کافي دھد و تقويت کند . براي بدست آوردن آنزيم ھاي زنده بمنظور ساختن سلول ھاي سالم کوشش کنید آب سبزيجات تازه (بسیاري از سبزيجات از جمله جوانه لوبیا ) مصرف کنید و دو تا سه مرتبه در روز مقداري سبزيجات خام بخوريد. آنزيم ھا در حرارت 104 درجه فارنھايت (يا 40 درجه سانتیگراد ) ازبین مي روند
ث- از خوردن قھوه ، چاي و شکلات که داراي کافئین زياد است پرھیز کنید . چاي سبز جانشیني بھتر و داراي خواص ضد سرطان است . بھترين نوشیدني آب است . براي جلوگیري از ورود توکسین ھاي معروف(مواد سمي ) و فلزات سنگین در آبھاي لوله کشي به بدن ، مصرف آب تصفیه شده يا فیلتر شده مناسب است . از خوردن آبھاي تقطیر شده پرھیز کنید
١٢ ) ھضم پروتئین گوشت قرمز سخت است و نیاز به مقدار زيادي آنزيم گوارشي دارد . گوشت ھضم نشده که در روده ھا باقي بماند فاسد مي شود و مسمومیت ايجاد مي کند
١٣ ) ديواره ھاي سلول سرطاني داراي پوشش پروتئین خشن است. با صرفنظر کردن از خوردن گوشت يا کمتر خوردن آن آنزيم بیشتري براي حمله به ديواره ھاي پروتئیني سلول سرطان آزاد مي شود و به بدن امکان مي دھد سلول ھاي سرطاني را از بین ببرد
14(بعضي مکمل ھا سیستم ايمني را بھبود مي بخشند تا سلولھاي مبارزه کننده و کشنده خود بدن را براي از بین بردن سلول سرطاني تقويت کنند . مکمل ھاي ديگرنظیر ويتامین اي ( E ) توان برنامه ريزي کشتن سلول يعني روش معمولي خلاصي يافتن از سلول ھاي آسیب ديده ، غیر ضروري و غیر لازم بدن را دارند
15 ) سرطان بیماري جسم و روح و روان است . داشتن روحیه مثبت و پیکار جو به شخص مبارزه کننده با سرطان کمک مي کند که به بقاي خود ادامه دھد.. خشم و عدم بخشش و تند خويي بدن را در برابر محیط پر تنش وترشرويي قرار مي دھد . بیاموزيد که روحیه اي توام با عشق و بخشندگي داشته باشید . بیاموزيد که ھمواره حالت آرامش و دلي آرام داشته باشید و از زندگي لذت ببريد
١۶ ) سلول ھاي سرطاني در محیط حاوي اکسیژن توان ماندن ندارند. ورزش روزانه وتنفس عمیق باعث مي شود که اکسیژن به لايه ھاي سلولي برسد . اکسیژن درماني روش ديگرِي براي از بین بردن سلول ھاي سرطاني است

فرم جستجو