منشور حقوق بيماران استومي

هر بیمار استومی باید امکان دریافت مشاوره قبل از عمل جراحی منجر به استومی را داشته باشد .
امکان تعیین مناسبترین محل جهت تعبیه استوما را داشته باشد .
ساختار استومی خوب داشته باشد .
بعد از عمل به مراقبت پرستاری با مهارت وتخصص دسترسی داشته باشد .
از حمایت های روحی وروانی برخوردار باشد .
بصورت فردی تحت آموزش کامل قرار گیرد .
اطلاعات کامل در مورد تمام محصولات قابل دسترسی را داشته باشد .
از تمام منابع حمایتی موجود در جامعه اطلاع داشته باشد .
در مرحله بعد از بیمارستان ازپیگیری ،نظارت وحمایت مستمر برخوردار باشد .
به گروه های حرفه ای مرافبت بهداشتی در زمینه استومی دسترسی داشته باشد .
از عضویت ومشاوره انجمن های استومی وشرایط استفاده از آن آگاهی کامل داشته باشد .

فرم جستجو