چه نوع داروهائی می توانم مصرف كنم ؟ آیا می توان ویتامین مصرف كرد ؟

داروهای آهسته  رهش و داروهای پوشش دار ممكن است خیلی سریعتر از آنچه  كه اثر بخش باشند از طریق ایلئوستومی به خارج دفع شوند اگر استوما دارید درصورت مصرف اینگونه داروها پزشك معالج خودرا در جریان قرار دهید. درتمام مواردیكه لازم است داروئی مصرف شود حتی ویتامین بهتر است با پزشك معالج خود تماس بگیرید.

فرم جستجو